Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Upcoming Events › evangelizacija

Events List Navigation

lipanj 2021
18lipanj

Online seminar nove evangelizacije pod geslom: »Ne boj se, stado malo!«

Zajednica Molitva i Riječ (ZMR) iz Split organizira trodnevni Seminar nove evangelizacije za sve one koji nisu bili više od tri puta na seminaru. Voditelji su članovi ZMR, evangelizatori i hagioasistenti. Seminar će se održati od 18. do 20.6.2021., preko platforme Zoom (online). Raspored je sljedeći: Petak 19.30 – 21.30 Subota 16.00 - 22.00 s pauzom Nedjelja 16.00 – 20.00 s pauzom Preduvjeti za sudjelovanje na seminaru su: pristup internetu i mogućnost instaliranja aplikacije Zoom na mobitel ili laptop (nakon što se uspješno prijavite u mailu ćemo vam poslati detaljnije tehničke upute). Radi plodonosnijeg sudjelovanja na seminaru poželjno je osigurati i prostor gdje možete biti u miru (sami) za vrijeme trajanja seminara. Zbog povezanosti sadržaja potrebno je biti od početka do kraja seminara te interaktivno sudjelovati u seminaru (pripremite bilježnicu i olovku). Radi bolje mogućnosti sudjelovanja i međusobne interakcije, broj sudionika bit će ograničen. Prijave traju do četvrtka 17. lipnja (21.00h) i nakon toga u tijeku dana ćemo Vas obavijestiti o detaljima, zato Vas pozivamo da se prijavite na vrijeme. Ako imate dodatnih pitanja možete nam se javiti na tehnika@zmr.hr. Prijava za seminar se nalazi na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/xAaxN7ZtZ6qyPxa69 Dodatne informacije o povijesti i cilju seminara možete pronaći na web stranici ZMR: http://zmr.hr/seminari-nove-evangelizacije/.

Find out more »
srpanj 2021
04srpanj
Crkva Sveta Mati Slobode, Ulica don Petra Šimića 1
Zagreb,

V. MEĐUNARODNI EVANGELIZACIJSKI I HAGIOTERAPIJSKI SUSRET

Obavještavamo Vas da će se od 04. do 08. srpnja 2021. godine u Ulici don Petra Šimića 1, Zagreb (dvorana crkve Sveta Mati Slobode), u organizaciji Zajednice Molitva i Riječ, Matične vrhovne uprave, održati V Međunarodni evangelizacijski i hagioterapijski susret koji će voditi evangelizatori i mentori hagioasistenti. Na SUSRET se pozivaju svi koji su zainteresirani za rad u evangelizaciji i  hagioterapiji, kao i svi oni koji žele podržati taj rad. Susret će se simultano prevoditi na njemački, engleski,  talijanski i poljski jezik a sudionici će moći pratiti putem interneta / Zoom aplikacije. PRIJAVA A) Uvjeti za sudjelovanje na susretu su sljedeći: Da je osoba psihofizički sposobna za rad u evangelizaciji i hagioterapiji Ima najmanje završenu srednju školu (SSS) Da je sudjelovala na seminarima, studijima, duhovnim vježbama koje je vodio prof.dr.Tomislav Ivančić ili se s karizmom upoznala iz profesorovih knjiga, snimljenih predavanja i ostalih njegovih izvora, odnosno preko djelovanja članova Zajednice Molitva i Riječ Motivirana za rad u evangelizaciji i  hagioterapiji Vodi zdrav moralan život B) Uz prijavu treba priložiti: Potvrdu o školskoj spremi (kopija svjedodžbe) za one koji sudjeluju prvi puta. Kratki životopis – prema gore navedenim uvjetima, navesti razlog zašto se želite osposobiti se za evangelizatora ili hagioasistenta (oni koje sudjeluju prvi puta) Gore navedenu dokumentaciju uz prijavu ne trebaju priložiti: članovi ZMR, svećenici, redovnici i redovnice, te oni koji su tu dokumentaciju predali kod prijave za neki od prethodnih studija hagioterapije ili međunarodnih evangelizacijsko hagioterapijskih susreta. Molimo Vas  obavezno popunite Prijavnicu na  tiskanici koja se nalazi na našoj web stranici (ako kliknete) ovdje! Ukoliko ne dostavite original tiskanicu nećemo moći prihvatiti Vašu prijavu. Sudionici hrvatskog govornog područja moći će SUSRETU sudjelovati u dvorani (ograničen broj osoba 200) ili putem interneta iz svojih domova. U prijavi navesti način sudjelovanja. Za troškove organizacije Susreta prikupljat će se donacija  u iznosu od 400,00 kuna za hrvatsko govorno područje, i 100,00 € (EUR)…

Find out more »
04srpanj
Crkva Sveta Mati Slobode, Ulica don Petra Šimića 1
Zagreb,

V International Evangelization and Hagiotherapy Meeting

We would like to inform you that V International Evangelization and Hagiotherapy Meeting organized by the Community of Prayer and the Word, the Main Supreme Administration will be held in Zagreb, 1 don Petra Šimića street (hall of the Church of the Holy Mother of Liberty) from July 4 to 8, 2021. The meeting will be led by evangelizers and hagioassistant mentors. Everyone who is interested in working in evangelization and hagiotherapy, as well as those who want to support this work, is invited to the meeting. The meeting will be simultaneously translated into German, English, Italian and Polish and participants will be able to follow via the Internet/Zoom application. REGISTRATION A) The conditions for participation in the meeting are as follows: 1 That the person is psychophysically capable of working in evangelization and hagiotherapy 2 Has at least completed high school 3 That he/she participated in seminars, studies, spiritual exercises led by Prof. Dr. Tomislav Ivančić or learned about charisma from the professor's books, recorded lectures and other sources, or through the activities of the members of the Community Prayer and the Word 4 That he/she is motivated for work in evangelization and hagiotherapy 5 That he/she leads a healthy moral life B) The application should be accompanied by: 1 Certificate of education (copy of certificate) for those who participate for the first time 2 Short CV – according to the above conditions, state the reason why you want to qualify as an evangelizer or hagioassistant (those participating for the first time) The above documentation should not be accompanied by: members of CPW (Community of Prayer and the Word), priests, monks and nuns, and those who submitted this documentation when appliying for one of the previous studies of hagiotherapy or international evangelization and hagiotherapy meetings. Please be sure to…

Find out more »
04srpanj
Crkva Sveta Mati Slobode, Ulica don Petra Šimića 1
Zagreb,

V. INTERNATIONALES TREFFEN DER EVANGELISATION UND HAGIOTHERAPIE

Wir teilen Ihnen mit, dass vom 04. bis zum 08. Juli 2021 in der Straβe Ulica don Petra Šimića 1 in Zagreb (im Saal der Kirche Sveta Mati Slobode) unter der Leitung der Gemeinschaft Gebet und Wort, der Muttergemeinschaft, das V. Internationale Treffen für Evangelisation und Hagiotherapie stattfinden wird. Das Treffen wird von Evangelisatoren und Hagioasisstenten Mentoren geleitet. Zu diesem TREFFEN sind alle eingeladen, die an der Arbeit in der Evangelisation und Hagiotherapie interessiert sind und diejenigen die diese Arbeit unterstützen wollen. Das Treffen wird simultan in Deutsch, Englisch, Italienisch und Polnisch übersetzt und die Teilnehmer können über das Internet per Zoom-App dabei sein. ANMENLDUNG A) Die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesem Treffen sind folgende: Die Person ist für die Arbeit in der Evangelisation und Hagiotherapie psychophysisch in der Lage Besitzt mindestens einen Sekundarschulabschluss Die Person sollte an den von Prof. Dr. Tomislav Ivančić geleiteten Seminaren, Studien und Exerzitien teilgenommen haben oder ist mit dem Charisma über die Bücher von Professor, über die Aufnahmen seiner Seminare und anderen von ihm stammenden Quellen bzw. über das Wirken der Mitglieder der Gemeinschaft Gebet und Wort vertraut gemacht worden Ist für die Arbeit in der Evangelisation und Hagiotherapie motiviert Führt ein gesundes, moralisches Leben B) Der Anmeldung ist beizufügen: Die Bestätigung des Schulabschlusses (Kopie des Zeugnisses) (falls Sie zum ersten Mal teilnehmen). Kurzer Lebenslauf – nach den oben aufgeführten Anforderungen, ebenso Gründe nennen, warum Sie zum Evangelisator bzw. Hagioassistenten befähigt werden sollten (falls Sie zum ersten Mal teilnehmen). Die oben aufgeführten Unterlagen brauchen dem Anmeldeformular nicht beizufügen: Mitglieder der GGW, Priester, Ordensleute, sowie diejenigen, die diese Unterlagen bei einem der früheren Studien der Hagiotherapie oder internationalen Treffen der Evangelisation und Hagiotherapie abgegeben haben. Wir bitten Sie unbedingt das als Vorlage auf unserer Web Seite stehende Anmeldeformular auszufüllen (beim Klicken auf  hier!) Wenn Sie das Original-Anmeldeformular nicht…

Find out more »
04srpanj
Crkva Sveta Mati Slobode, Ulica don Petra Šimića 1
Zagreb,

5° INCONTRO INTERNAZIONALE DI EVANGELIZZIAZIONE E HAGIOTERAPIA

Cari, amiche ed amici, Vi informiamo che nel periodo dal 4. al 8. Luglio 2021. a Zagabria, (Ulica/via don Petra Šimića 1, l’aula presso la chiesa Sveta Mati Slobode/Santa Madre della Liberta') organizzato dal ZMR/PeP si terrà il 5° Incontro di Evangelizzazione e Haghioterapia, condotto e guidato dagli evangelizzatori e haghioassistenti (mentor). All' INCONTRO sono invitati tutti coloro che sono interessati e chiamati a lavorare nel campo dell’evangelizzazione ed haghioterapia, come i tutti coloro che vogliono sostenere questo lavoro. L' INCONTRO avrà la traduzione simultanea nelle seguenti lingue: inglese, tedesco, italiano e polacco. I partecipanti potranno seguire tramite Internet/zoom. REGISTRAZIONE A) Condizioni per la partecipazione: Che la persona abbia le capacità psicofisiche per il lavoro in evangelizzazione e haghioterapia Abbia conseguito almeno la maturità delle scuole superiori. Che abbia partecipato ai seminari, agli studi, agli esercizi spirituali, i quali ha guidato prof. dr. Tomislav Ivančić, o pure abbia conosciuto il carisma dai testi scritti dello stesso professore oppure ascoltando le lezioni tenute ai seminari dai membri della comunità Preghiera e Parola (PeP/ZMR) Che sia motivata per il lavoro in evangelizzazione e in haghioterapia. Che conduca una vita sana e morale. B) Allegare alla registrazione: Certificato del diploma di maturità superiore (copia), per quelli che partecipano per la prima volta Breve biografia – secondo quanto scritto sopra; inoltre indicare la motivazione per cui desidera formarsi nel lavoro di evangelizzazione e haghioterapia (per quelli che partecipano per la prima volta) La documentazione sopra indicata NON deve essere presentata dai membri della Comunità PeP, dai sacerdoti, religiosi, né da coloro che hanno già consegnato la stessa per partecipare agli studi di formazione tenuti negli anni precedenti ed a cui hanno preso parte. Vi chiediamo di compilare il modulo di iscrizione che trovate nella nostra pagina web (cliccare) qui! Se non verrà presentata l’iscrizione…

Find out more »
04srpanj
Crkva Sveta Mati Slobode, Ulica don Petra Šimića 1
Zagreb,

V. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE EWANGELIZACYJNO-HAGIOTERAPEUTYCZNE

Pragniemy poinformować, że w dniach 04. – 08. lipca 2021 r. przy Ulicy don Petra Šimića 1 w Zagrzebiu (sala Kościoła Świętej Matki od Wolności), z inicjatywy Wspólnoty Modlitwa i Słowo, Głównego Zarządu Administracyjnego Wspólnoty, odbędzie się V Międzynarodowe Spotkanie Ewangelizacyjno-Hagioterapeutyczne, którego poprowadzą ewangelizatorzy oraz mentorzy hagioasystenci. Na SPOTKANIE zaproszeni są wszyscy zainteresowani pracą w ewangelizacji i hagioterapii, a także ci, którzy pragną wesprzeć ten rodzaj pracy. Spotkanie będzie symultanicznie tłumaczone na języki: niemiecki, angielski, włoski oraz polski, a uczestnicy będą mogli na bieżąco śledzić spotkanie online. ZGŁOSZENIE DO SPOTKANIA: A) Warunki uczestnictwa w spotkaniu są następujące - Osoba uczestniczaca jest: psychofizycznie zdolna do pracy w ewangelizacji i hagioterapii ma ukończone co najmniej wykształcenie średnie brała udział w seminariach, studiach, rekolekcjach prowadzonych przez prof. dr. Tomislava Ivančića lub uczyła się o charyzmie z książek profesora, nagranych wykładów i innych źródeł lub poprzez działalność członków Wspólnoty Modlitwa i Słowo jest zmotywowana do pracy w ewangelizacji i hagioterapii prowadzi zdrowe życie moralne B) Do wniosku należy dołączyć: Świadectwo wykształcenia (kopia świadectwa) - dla osób uczestniczących po raz pierwszy Krótkie CV - zgodnie z powyższymi warunkami, należy podać powód, dla którego chce się kształcić na ewangelizatora lub hagioasytenta (uczestnicy biorący udział po raz pierwszy) Powyższej wymienionej dokumentacji nie muszą składać: członkowie Wspólnoty Modlitwa i Słowo, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz ci, którzy składali tę dokumentację, zgłaszając się na którekolwiek z poprzednich studiów hagioterapii lub międzynarodowych spotkań ewangelizacyjno-hagioterapautycznych. Proszimy o obowiązkowe wypełnienie wniosku zgłoszeniowego znajdującego się na formularzu na naszej stronie internetowej (kliknij tutaj)! Bez oryginalnego formularza – niestety - nie będziemy w stanie zaakceptować Państwa wnioseku. Uczestnicy chorwackojęzyczni będą mieli szansę uczestniczyć w SPOTKANIU w żywo, na sali (liczba ograniczona na 200 osób) lub za pośrednictwem Internetu z własnego domu. W zgłoszeniu proszę wymienić żądaną formę uczęszczenia na spotkaniu. Na koszty organizacji Spotkania…

Find out more »
+ Export Events