Statut ZMR

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) Skupština Zajednice Molitva i riječ održana dana 26. rujna 2015. godine donijela je

STATUT

Zajednice Molitva i Riječ

UVODNI DIO

Članak 1.

Zajednica Molitva i Riječ izrasla je na temelju vjeronaučnog rada sa studentima molitvenog iskustva, te teološkog i evangelizacijskog istraživanja prof. dr. Tomislava Ivančića.

Hrvatska biskupska konferencija dekretom br.218/BK-95 od 10.svibnja 1995. priznala je Statut Molitvene zajednice MIR.

Skupština Zajednice Molitva i Riječ na temelju kanona 215,298-311 i 321-326 Zakonika kanonskog prava, na sjednici održanoj 15. svibnja 1998. godine u Zagrebu, donijela je do danas važeći, dorađeni Statut

 

OSNOVE ODREDBE

Članak 2.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge, ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o gospodarskim djelatnostima, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti članova, načinu vođenja popisa članova, te stegovnoj odgovornosti članova, unutarnjem ustroju; tijelima udruge, njihovom sastavu, načinu sazivanja sjednica, uvjetima i načinu izbora i opoziva, ovlastima, načinu odlučivanja, trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

 

Članak 3.

Zajednica Molitva i Riječ ( u daljnjem tekstu ZMR) je katoličko vjerničko neprofitno društvo, čiji je cilj apostolat nove evangelizacije i hagioterapije osnovano temeljem kanona 321-326.

 

Članak 4.

Naziv Udruge je :Zajednica Molitva i Riječ, skraćeni naziv udruge je :ZMR

Sjedište Udruge je :Zagreb, Kaptol 13.

 

Članak 5.

ZMR je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu pod brojem:00000883, dana 23. lipnja 1998.g.

 

Članak 6.

Udrugu zastupa predsjednik. Skupština zajednice može ovlastiti i druge osobe za zastupanje zajednice.

 

Članak 7.

Udruga ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, promjera 3,5 cm. U njegovom središtu je logotip ZMR s natpisom unaokolo ZAJEDNICA MOLITVA I RIJEČ-ZAGREB. Logotip ZMR čini stilizirana zemaljska kugla čijim centrom prolazi križ, lijevo je ispisano slovo E koje označava evangelizacijski rad, a desno je ispisano slovo H koje označava Hagioterapijski rad.

Logotip je kvadrat stranica omjera 1:1. Osnovna boja logotipa je narančasta.

 

CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Cilj ZMR je u tome da njezini članovi produbljuju svoj duhovni  život i stručno se osposobljavaju za služenje Crkvi u duhovnoj obnovi svijeta (usp. GS 21, AA 4,6,17,25; LG 31,35) i za hagioterapijski rad.

ZMR sukladno cilju djeluje na području duhovnosti.

 

Članak 9.

Djelatnosti ZMR su:

 1. organiziranje seminarima prema prvokršćanskom katekumenatu, povremeno i bez ostvarivanja dobiti,
 2. pružanjem pomoći na duhovno antropološkom području čovjeka u Centrima za duhovnu pomoć i Centrima za hagioterapiju,
 3. osposobljavanjem za rad u apostolatu nove evangelizacije društva, duhovnoj obnovi i pružanju pomoći u duhovno antropološkom području čovjeka,
 4. raznim oblicima duhovne formacije organiziranjem seminara.

Gospodarska djelatnost ZMR je:

 • izdavačka djelatnost sukladno Zakonu.

 

Članak 10.

Seminari prema prvokršćanskom katekumenatu su osobit oblik provedbe apostolata nove evangelizacije društva i duhovne obnove.

 

Članak 11.

Razvoj antropološke medicine metodom hagioterapije i primjena u Centrima za duhovnu pomoć i Centrima za hagioterapiju. Hagioterapija je izvorno hrvatski model znanstvenog i terapijskog istraživanja čovjekove duhovne dimenzije, čiji je Utemeljitelj prof. dr. Tomislav Ivančić.

 

Članak 12.

ZMR organizira izobrazbu za voditelje seminara prema prvokršćanskom katekumenatu i  djelatnike za rad u hagioterapiji.

 

Članak 13.

Duhovna formacija se odvija prema Pravilniku o duhovnoj formaciji ZMR, koju donosi Skupština na prijedlog  Vrhovne Uprave.

 

Članak 14.

Izdavačku djelatnost čini izdavanje i prodaja knjiga, časopisa, audio i video kazeta, te drugih izdanja koja služe apostolatu nove evangelizacije društva i hagioterapiji.

 

Članak 15.

Duhovni asistent je svećenik koji vodi brigu o djelovanju ZMR, da ono bude sukladno učiteljstvu Crkve.

 

Članak 16.

Duhovnog asistenta predlaže Područna uprava ZMR, uz suglasnost Vrhovne uprave, a potvrđuje ga mjesni ordinarij.

 

USTROJSTVO ZMR

Članak 17.

ZMR je sastavljena od područnih zajednica, koje nemaju svojstvo pravne osobe, a odluku o osnivanju donosi Vrhovna uprava. Područne zajednice mogu imati svojstvo pravne osobe, o čemu odluku donosi Skupština.

 

Članak 18.

Tijela ZMR-a su:

 1. Skupština
 2. Vrhovna uprava
 3. Nadzorni odbor

 

1.Skupština

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom. Skupštinu sačinjavaju predstavnici Područnih zajednica. Broj predstavnika Područne zajednice samostalno određuje Područna uprava svake Područne zajednice, vodeći pritom računa o ravnomjernoj područno-regionalnoj zastupljenosti, te o broju članova Područne zajednice.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se Izborna skupština održava svake dvije godine.

 

Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik ZMR na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu kada to zatraži najmanje jedna trećina članova ZMR, a u svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove Skupštinu u roku od 15 dana od dostave zahtjeva iz stavka 7. ovog članka, sazvati će je predlagatelj.

 

Članak 19.

Skupštini predsjedava Predsjednik ZMR. U odsutnosti predsjednika, Skupštinom će predsjedati zamjenik predsjednika ZMR. U slučaju izostanka predsjednika i zamjenika predsjednika ZMR Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi ZMR.

 

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano, ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine a odluke donosi većina glasova nazočnih članova.

 

U slučaju isteka mandata o tijelima udruge Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili jedna trećina članova ZMR koji su upisani u registar članova prije isteka mandatima tijelima udruge.

 

Članak 21.

Skupština ZMR:

 • usvaja Statut ZMR i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava predsjednika, zamjenika predsjednika, tajnika, rizničara,
 • bira i razrješava Vrhovnu upravu,
 • bira i razrješava Nadzorni odbor,
 • imenuje i opoziva likvidatora
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o visini godišnje članarine
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluke o statusnim promjenama,
 • donosi pravilnike ZMR,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

2.Vrhovna uprava

 

Vrhovna uprava je izvršno tijelo Skupštine ZMR i za svoj rad odgovara Skupštini. Mandat članova uprave traje dvije godine.

 

Vrhovnu upravu čini:

-predsjednik

-zamjenik predsjednika

-tajnik

-rizničar

 

Sjednice Vrhovne uprave održavaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje. Saziva ih predsjednik Vrhovne uprave.

Odluke Vrhovne uprave donose se većinom glasova svih članova Vrhovne uprave.

 

Vrhovna uprava:

 • utvrđuje prijedlog Programa rada i Financijskog plana Udruge i predlaže ih Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • utvrđuje prijedlog Programa djelatnosti i planove rada;
 • brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge;
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine
 • upravlja imovinom Udruge;
 • podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge;
 • odgovorna je za podnošenje Skupštini godišnjeg financijskog izvješća
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika bez pravne osobnosti;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

 1. USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE (PODRUČNE ZAJEDNICE)

 

Članak 22.

Udruga radi lakšeg djelovanja na području Republike Hrvatske osniva Područne zajednice. Odluku o osnivanju područne zajednice koja nema pravnu osobnost donosi Vrhovna uprava.

 

Članak 23.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Područne zajednice predlažu članovi Područne zajednice, a imenuje ih Vrhovna uprava za razdoblje od dvije godine. Isto ih tijelo i razrješava.

 

Članak 24.

Upravno tijelo Područne zajednice je Područnu upravu  koju čine predsjednik, zamjenik predsjednika,  tajnik i rizničar Područne zajednice.

 

Članak 25.

Područna uprava ZMR nadležna je ravnati Područnom zajednicom sukladno Statutu i Pravilnicima ZMR.

 

Članak 26.

Predsjednik područne ZMR vodi Područnu zajednicu, osigurava uvjete za njezino djelovanje, potiče članove u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti. Saziva i vodi sastanke Područne uprave. Za svoj rad odgovoran je Vrhovnoj upravi.

 

Članak 27.

Zamjenik predsjednika Područne ZMR u svemu zamjenjuje predsjednika Područne ZMR u njegovoj odsutnosti. Pomaže predsjedniku u koordiniranju rada u Područnoj ZMR. Imenuje se na isti način kao i predsjednik Područne ZMR. Za svoj rad odgovoran je predsjedniku Područne ZMR i Vrhovnoj upravi.

 

Članak 28.

Tajnik Područne ZMR vodi tekuće i administrativne poslove područne ZMR. Imenuje ga i razrješava predsjednik Područne ZMR.

 

Članak 29.

Rizničar vodi financijsko poslovanje Područne ZMR. Imenuje ga i razrješava predsjednik Područne ZMR.

 

 1. Vijeće

Članak  30.

Vijeće je savjetodavno tijelo koje sačinjavaju članovi Vrhovne uprave, proravnatelji ZMR i predsjednici Područnih zajednica. Sastaje se najmanje dva puta godišnje. Saziva ga predsjednik ZMR, utvrđuje dnevni red i vodi sjednice Vijeća.

 

 1. Nadzorni odbor

 

Članak 31.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.

 

Članak 32.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova i to većinom glasova svih članova.

 

Nadzorni odbor:

 • pregledava cjelokupno materijalno i financijsko poslovanje ZMR, te obavlja nadzor nad tim poslovanjem,
 • provjerava pravilnost primjene propisa, odredaba ovog Statuta i ostalih općih akata ZMR
 • podnosi pisane izvještaje o radu Skupštini ZMR, najmanje jedanput godišnje.

 

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE

Članak 33.

Predsjednika Zajednice bira Skupština ZMR na mandat od dvije godine.

Predsjednik Zajednice je po funkciji ujedno i predsjednik Vrhovne uprave.

 

Članak 34.

Predsjednik:

 • odgovara za zakonitost rada ZMR,
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun ZMR,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima ZMR.
 • priprema i saziva Skupštinu,
 • odlučuje o načinu provedbe programa rada koji je utvrđen na Skupštini,
 • predlaže Statut, njegove izmjene i dopune kao i druge akte ZMR,
 • utvrđuje godišnji obračun ZMR i raspravlja o rezultatima,
 • osigurava nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem ZMR,
 • utvrđuje prijedlog programa rada i financijskog plana za narednu kalendarsku godinu,
 • odlučuje o drugim pitanjima iz rada ZMR
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima ZMR.

 

Članak 35.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika ZMR u svim poslovima zamjenjuje zamjenik predsjednika ZMR. Mandat zamjenika predsjednika traje dvije godine.

 

Članak 36.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od dvije godine. Tajnik obavlja stručno administrativnih poslova u ZMR. Vodi registar članova ZMR.

 

Članak 37.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja ZMR, Skupština ili predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuju se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

Članak 38

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština ZMR.

Likvidator zastupa ZMR u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Likvidator može biti svaki član udruge (osoba ovlaštena za zastupanje kao i osoba koja nije član udruge – fizička ili pravna osoba).

 

ČLANSTVO U ZMR

Članak 39.

Članstvo u ZMR može biti redovno, podupiruće i počasno.

Odluku o primanju u redovito i podupiruće članstvo donosi Područna uprava na osnovi potpisane pristupnice i odgovarajuće dokumentacije koja svjedoči o ispunjenim kriterijima za upis u ZMR ili na prijedlog trojice članova uz prethodno pribavljeni pristanak kandidata. Područne uprave su dužne dostaviti popis članova zajednice te podatke o promjenama pravovremeno dostaviti Vrhovnoj upravi.

Redovnim članom ZMR postaju osobe fizičke osobe koje su završile program izobrazbe i duhovne formacije te plaćanjem godišnje članarine u skladu s odlukom Skupštine.

Podupirućim članom mogu postati fizičke i pravne osobe koje svojim radom, materijalnim doprinosom ili na drugi način pridonose ostvarenju ciljeva ZMR.

Pravne osobe u radu ZMR zastupa opunomoćeni predstavnik.

Počasnim članom može se proglasiti osoba koja je svojim djelovanjem posebno pridonijela djelovanju ZMR ili je znatno pridonijela crkvenoj znanosti i praksi.

ZMR izdaje svojim članovima iskaznicu. Počasne članove proglašava Skupština ZMR.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladni način i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja ZMR, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u ZMR.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Popis članova vodi i ažurira tajnik Vrhovne ZMR.

 

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,

 

PRESTANAK ČLANSTVA U ZMR

 Članak 40.

Članstvo u ZMR prestaje:

 • odlukom o isključenju
 • vlastitim istupanjem,
 • smrću člana,
 • prestankom rada udruge.

Članovi stegovno odgovaraju zbog nepoštivanja odredaba Statuta ZMR, te povrede članskih dužnosti. Stegovni postupak provodi Vrhovna uprava.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 • opomena
 • isključenje.

Odluku o isključenju donosi Vrhovna uprava na prijedlog Područnih zajednica a dostavlja se članu u pisanom obliku. Protiv odluke Vrhovne uprave može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

 

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 Članak 41.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

 

Članak 42.

ZMR stječe imovinu:

 • od članarine,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • obavljanje djelatnosti (gospodarske djelatnosti) sukladno zakonu,
 • financiranje programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave te fondova,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Članak 43.

ZMR je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik ZMR podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Skupština ZMR donosi odluku o načinu iskazivanja poslovanja (jednostrano ili dvojno knjigovodstvo).

 

Članak 44.

ZMR prestaje postojati u slučajevima predviđenim člankom 48.Zakona o udrugama.

 

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja ZMR dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine ZMR.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 45.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 46.

Statut ZMR donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine ZMR nakon provedene rasprave.

 

Članak 47.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština ZMR.

Tumačenje drugih akata ZMR daje Predsjednik ZMR.

 

Članak 48.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja

U Zagrebu, 26. rujna 2015.godine

Predsjednik ZMR

Ivica Vrdoljak